دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1403 
اثر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان

10.22126/pse.2024.9959.1075

زهرا علیزاده ونوول؛ مهدی زاهد غروی؛ داریوش حسنوند


بررسی اثرات نامتقارن نیروی کار غیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده

10.22126/pse.2024.9940.1071

سجاد زین العابدینی؛ فاتح حبیبی؛ پروین علی مرادی افشار؛ صلاح الدین منوچهری