بررسی آثارکوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

سرمایه‌گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در یک نوع طبقه‌بندی، سرمایه‌گذاری شامل دو نوع سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی‌های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می‌کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده‌های متغیرهای نااطمینانی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل‌‌ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می‌شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه‌گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه‌گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی‌داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی‌داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها