ارتقای کارایی سیاست‌های توازن منطقه‌ای در ایران با تاکید بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه‌ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه‌ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان‌های استان‌های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست‌های توازن منطقه‌ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان‌های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان‌های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص‌های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه‌های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه‌ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه‌ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه‌ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه‌ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص‌های اقتصاد منطقه‌ای جهت کاهش نابرابری منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات