اثر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آیت ا..بروجردی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا...بروجردی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

یکی از اهداف اقتصادی دولت‌ها کاهش نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد پیوسته مورد نظر سیاست‏گذاران اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان طی دوره 1398- 1365 با بهره‌گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) می‌باشد. در این پژوهش تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی و تعداد مهارت دیدگان موسسه‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان شاخص‌های آموزش انتخاب شده‌اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی با وقفه دوم خود دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. تعداد مهارت دیدگان موسسه‌‌های فنی و حرفه‌ای در زمان جاری به همراه وقفه دوم خود، دارای تاثیر منفی معنادار با نابرابری توزیع درآمد داشته است. همچنین متغیرهای بیکاری در زمان جاری، تولید ناخالص داخلی در زمان جاری و تورم در وقفه‌های اول و دوم خود، تاثیر منفی و معنادار، بر نابرابری توزیع درآمد داشته‌اند. بنابراین توصیه می‌شود موسسه‌های فنی و حرفه‌ای با گسترش دوره‌ها و رشته‌های گوناگون کاربردی، شهریه‌های مقرون به صرفه‌تر به افزایش جذب کارآموزان اقدام نمایند.یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه بشری که با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، مساله نابرابری توزیع درآمد است. نابرابری توزیع درآمد به دلیل اینکه بخش مهمی از عدالت اجتماعی و اقتصادی است، و اهمیت بسیاری در اقتصاد بخش عمومی دارد (دی‌ملو و تیامینگسون ،2006). نابرابری توزیع درآمد در بلندمدت منجر به مشکلاتی مانند فقر، نارضایتی اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی، به خطر افتادن امنیت سرمایه‌ها، بی‌اعتمادی مردم به دولت، کاهش مشروعیت و اعتبار دولت در جامعه می‌شود (شالتگر و ودر ،2014). بنابراین نه تنها در سطح ملی بلکه باید در سطح جهانی در ارتباط با مساله نابرابری در توزیع درآمد بحث کرد (روگر و ماریویجک ،۲۰۱۴ کاسلا، ژانگ ، ۲۰۰۸،

کلیدواژه‌ها

موضوعات