دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1402 
تاثیر اصلاح شکاف قیمت سوخت بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 409-426

10.22126/pse.2024.9906.1068

حدیثه میرایی؛ علی اصغر اسماعیل نیا؛ قدرت الله امام وردی؛ مرجان دامن کشیده