عوامل موثر بر طراحی مدل کارای تخصیص بودجه: با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مرکز بین المللی بندر انزلی، ایران

2 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. شماره تماس

10.22126/pse.2024.10095.1085

چکیده

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم‌ترین سندی است که دستگاه‌های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می‌رساند. بودجه‌ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم‌ترین سندی است که دستگاه‌های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می‌رساند. بودجه‌ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می‌باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم‌ترین سندی است که دستگاه‌های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می‌رساند. بودجه‌ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴

کلیدواژه‌ها

موضوعات