طراحی الگوی جبران خدمت با رویکرد نگهداشت استعدادها با تأکید بر نقش دولت (مورد مطالعه: صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

نگهداشت استعداد یکی از مؤثرترین راهکار‌هایی است که در فرایند استخدام و نگهداشت سرمایه‌های انسانی به کار گرفته می‌شود و امکان هدف قرار دادن متقاضیانی با پتانسیل بالا را به میدان استخدام می‌دهد. از طرفی، یکی از چالش‌های اساسی مدیران منابع انسانی مدیریت استعدادهای سازمانی است تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب در زمان مناسب و برای شغلی مناسب در خدمت سازمان خواهند بود. در همین راستا، با توجه به ماهیت متمایز استعدادها و کارکنان با پتانسیل بالا به‌خصوص در حوزۀ تأمین مالی و سرمایه‌‌گذاری و نیاز آن‌ها به سیستم جبران خدمت و پاداش‌‌دهی شایسته، مدل‌های اقتصادی و مالی با نیاز و ماهیت کار آن‌ها مطابق نبوده و اثربخشی قابل‌قبولی در نگهداشت این طیف از کارکنان نداشته است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش ارائۀ مدل جبران خدمت با رویکرد نگهداشت استعداد در صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر است. پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات اکتشافی-کاربردی و روش‌‌شناسی تحقیق از نوع کیفی است و با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد اجرا شده است. 17 خبره و مدیر جذب استعداد در این پژوهش تا مرحلۀ دستیابی به اشباع نظری مشارکت کردند که بر اساس نمونه‌‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش داده‌بنیاد استراوس و کوربین و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده است. به‌منظور اعتبارسنجی پژوهش، از معیارهای انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان، تأییدپذیری، عمومیت، راستی، تطابق و فهم‌‌پذیری استفاده شد و در نهایت، مدل جبران خدمت با رویکرد نگهداشت استعداد تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: اشراق و صفار.
قلی‌پور، آریان. (1401). مدیریت منابع انسانی: مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها. تهران: سمت.
ماسگریو، ریچاردز ایبل؛ ماسگریو، پگی. (1373). مالیۀ عمومی در تئوری و عمل. ترجمۀ مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی‌فر، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی-اجتماعی.
مرادی، علیرضا؛ حسینیان، شهامت؛ واعظی، سید کمال. (1399). «الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعۀ شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایۀ ترجیحات فکری». مطالعات منابع انسانی، 10(4)، 94-117.
مفتخری، علی؛ جعفری، محمد؛ ابونوری، اسمعیل؛ نادمی، یونس. (1401). «اثرات غیرخطی سیاست‌‌های پولی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه». مطالعات اقتصاد بخش عمومی، 1(1)، 23-38.
References:
Abou-Moghli, A. A. (2019). “The Influence of Compensation Management Strategy on Talent Retention: Exploring the Mediating Role of Structural Capital”. International Business Research, 12(3), 165-173.
Barkhuizen, N. E. & Gumede, B. (2021). “The Relationship between Talent Management, Job Satisfaction and Voluntary Turnover Inten-tions of Employees in a Selected Government Institution”. SA Journal of Human Resource Management, 19(2).
Danaei fard, H; Alvani, S. M. & Azar, A. (2018). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Eshraq & Safar. [In Persian].
De Angelis, D. & Grinstein, Y. (2020). “Relative Performance Evaluation in CEO Compensation: A Talent-Retention Explanation”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55(7), 2099-2123.
Fernandes, A. J.; Hartono, H. & Aziza, C. (2020). “Assessment IT Governance of Human Resources Information System Using COBIT 5”. International Journal of Open Information Technologies, 8(4), 59-63.
Guo, F.; Li, Z. & Zhang, A. (2022). “Industrial Internet Enterprises’ Talent Acquisition in China”. In Cross-Cultural Design. Applications in Business, Communication, Health, Well-being, and Inclusiveness. 14th International Conference, CCD 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part III, 29-40.
Gholipour, A. (2022). Human Resource Management (Concepts, Theories and Applications). Tehran, Samt publication. [In Persian].
Hassan, Z. (2022). “Employee Retention through Effective Human Resource Management Practices in Maldives: Mediation Effects of Compensation and Rewards System”. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 18(2), 137-173.
Jaipong, P.; Nyen Vui, C. & Siripipatthanakul, S. (2022). “A Case Study on Talent Shortage and Talent War of True Corporation, Thailand”. International Journal of Behavioral Analytics, 2(3), 1-12.
Moradi, A.; Hosseinian, Sh. & Vaezi, S. K. (2020). “Introducing a Model of Strategies of Developing Skills and Competencies of Knowledge Workers Based on Thinking Preferences: A Grounded Theory Approach”. Journal of Human Resource Studies, 10(4), 94-117. [In Per-sian].
Moftakhari, A., Jafari, M., Abounoori, E., & Nademi, Y. (2022). “Nonlinear Effects of Monetary Policy on Brain Drain in Developing Countries”. Public Sector Economics Studies, 1(1), 23-38. [In Persian].
Musgrave, R. & Musgrave, Peggy (1993). Public Finance in Theory and Practice. Translated by Mohammadi, M. & Ebrahimifar, Y., Tehran, Program and budget organization of the center for economic-social documents Press. [In Persian].
Rasheed, M.; Odeesh, J. & Ibrahim, T. (2022). “Financial Compensation and Talent Retention in COVID-19 Era: The Mediating Role of Career Planning”. Management Science Letters, 12(1), 35-42.
Strauss, A. L.; Corbin, J. M.; Niewiarra, S. & Legewie, H. (1997). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Wein-heim, Beltz, Psychologie-Verlag-Union.
Tërstena, A.; Goga, A. J. & Jashari, B. (2020). “Improving the Efficiency of Human Resources with the Use of New Technologies and Reorganization Process”. International Journal of Research in Business and Social Science, 9(1), 31-38.
Tumi, N. S.; Hasan, A. N. & Khalid, J. (2022). “Impact of Compensation, Job Enrichment and Enlargement, and Training on Employee Motivation”. Business Perspectives and Research, 10(1), 121-139.
Terry, R. P.; McGee, J. E.; Kass, M. J. & Collings, D. G. (2022). “Assessing Star Value: The Influence of Prior Performance and Visibility on Compensation Strategy”. Human Resource Management Journal, 1–21.